Hanggliding Online Contest Slovakia (HG OLC SK)
súťaž v závesnom lietaní vyhodnocovaná po Internete

PROPOZÍCIE 2005
1.1.2005
 

Zmeny v roku 2005
Propozície ostali zachované v podobe z minulého roka. Len pre úplnosť, tu sú propozície pre rok 2004.

ÚČEL
Účelom OLC je aktuálne bodovanie preletov (cross country letov), bez príťaže zbytočných deklarácií letenej úlohy, aby sa umožnilo ľahké a včasné porovnanie letov po celom Slovensku. Zväčšenie počtu preletov je ďalším cieľom OLC.
V systéme HG OLC sa v skutočnosti vyhodnocujú dve súťaže: Cross Country, a Cross Country Slovensko. Všetky lety sa automaticky vyhodnocujú v Cross Country a lety na Slovensku sa automaticky započítavajú aj do Cross Country Slovensko.

1. Dokumentácia
Môže byť použitý každý GPS prístroj s pamäťou chránenou voči manipulácii tracklogu, s platným záznamom dátumu a času. Konkrétny zoznam GPS prístrojov:

  • neakceptované: Magellan
  • akceptované-odporúčané: GPS 76, eTrex Venture-Legend-Vista, MLR SP24XC FF
  • akceptované-na vlastné riziko: GPS 12, eMap, eTrex, eTrex Summit
GPS prístroj musí byť nastavený tak, aby ukladal každý bod minimálne raz za 30 sekúnd, prípadne ak ukladá aj výšku, stačí interval 60 sekúnd. Prípadné medzery v zázname budú vyhodnocované tak, aby sa dostatočne vylúčila možnosť opakovaného štartu a podvádzania. Prístroje so zaznamenávaním výšky majú výhodu. Bude sa vyhodnocovať hlavne rýchlosť pohybu , a prípadne aj terén, ktorým trasa vedie. IGC bude pri vyhodnotení ručne upravený programom G7toWin, a to takým spôsobom, že tracklog nebude obsahovať žiadne body pred štartom a po pristátí.

2. Stanovenie úlohy, vyhodnotenie vzdialenosti
Nie je potrebné dopredu deklarovať typ letenej disciplíny! Po skončení letu vyhodnocovač súťaže (za rogalistov je to Peter Gašparovič) dodatočne určí pozdĺž trasy letu: štart, maximálne tri otočné body a cieľ, a to tak aby bodové skóre letu bolo najvyššie možné (pomocou softvéru MaxPunkte, prípadne SeeYou).
Celý let od okamihu štartu až po pristátie musí byť vykonaný voľným letom bez akéhokoľvek druhu pohonu.
Vzdialenosti budú vyhodnocované s uvažovaním štandardného FAI modelu Zemského tvaru (dokonalý sférický povrch). To znamená, že vzdialenosti budú môcť byť odmerané iba pomocou tohoto softvéru: G7toWin, MaxPunkte, SeeYou.
Pre uznanie letu do súťaže Cross Country Slovensko musí miesto štartu ležať na území Slovenskej republiky.

4. Disciplíny, skórovanie
Bude použitý plachtársky vzorec OLC 2002. (Vzorec OLC 2003 sa oplatí až pri veľmi dlhých tratiach - takých ako lietajú plachtári.)
Voľná trať (otvorená - 1 až 4 ramenná) je bodovaná 1.5 bodu na kilometer.

Trojuholník (plochý) je bodovaný 1.75 bodu na kilometer.

FAI trojuholník (rovnostranný) je bodovaný 2.0 bodu na kilometer.

Trojuholník musí spĺňať podmienku, že medzi štartom a cieľom je vzdialenosť max 20% z celkovej dĺžky trate. Vzdialenosť sa potom vypočíta ako obvod trojuholníku mínus vzdialenosť štartu od cieľa. FAI trojuholník musí mať každé rameno dlhé aspoň 28% celkovej dĺžky trate.
Výsledný súčet bodov je zaokrúhlený na dve destinné miesta..

5. Letové hlásenie
Letové hlásenie bude akceptované iba na deltaklub.szm.sk/olc . Termín pre podanie hlásenia je do dvoch týždňov po uskutočnení letu.
Ako súčasť hlásenia musí byť zaslaný IGC-súbor so zapnutým security-logom. Security log je digitálny podpis súboru, takže akúkoľvek zmenu súboru je možné hneď odhaliť. Súbory bez security logu alebo upravované súbory budú odmietnuté! Akceptované budú IGC súbory uložené freewarovými programami G7toWin (pre Garmin) a GPSdump (pre Garmin, MLR, atď.). Vyhodnocovač súťaže nebude zisťovať narušenie zakázaných priestorov počas letu (to je výlučná zodpovednosť pilota), ale vyhradzuje si právo na uplatnenie sankcií voči takému letu, ak bude náhodou zistený.

6. Trvanie súťaže v roku 2004
Bodovacie obdobie je 12-mesačné a začína 1. novembra 2004 a končí 30. októbra 2005. Súťaž na ďalšie obdobie, začne nasledujúci deň po 30. októbri.

7. Víťazi a ceny
Víťazom OLC sa stáva účastník, ktorý dosiahne najvyššie skóre so svojimi troma najlepšími letmi. Rozdelenie cien sa uskutoční, ak sa podarí získať sponzora, nasledujúci rok na súťaži Pohár Podbrezovej.

8. Zverejnenie údajov
Účastník súhlasí, že jeho letové záznamy a trasy letu budú publikované a archivované na adrese deltaklub.szm.sk/olc.

9. Overenie
Lety budú skórované a uverejnené najneskôr dva týždne po zaslaní. Lety a ich skóre budú považované za oficiálne, ak proti nim nebude podaný žiadny protest do 4 týždňov odo dňa uskutočnenia letu.
Letový záznam v podobe IGC súboru si musí účastník uchovať až do jedného mesiaca po ukončení súťaže (výpadok servera atď.).

10. Účastníci a registrácia
Účastníkmi sú individuálni piloti s platným preukazom LAA SR, + Jirka Helešic, Martin Bibko a Stano Pecha. Účasť je bez poplatku (zatiaľ sa podarilo zabezpečiť priestor na serveri a PHP prístup zadarmo), preto nie je potrebná žiadna registrácia - stačí priamo poslať letové hlásenie. Mená pilotov budú pri spracovaní porovnané s databázou LAA.